Home » در واقع این ماژول ساعت زمان واقعی Real Time Clock(RTC) بوده که از پروتکل سریال I2C پشتیبانی می کند.

نمایش یک نتیجه