پایگاه کتاب های درسی پایه اول تا دوازدهم

Amozes Parvaresh

سال تحصیلی 1399 - 1400 ویرایش جدید

Amozes Parvaresh
0 جلد
کتاب (فایل PDF) در دوره دبستان

تعلیم و تعلم عبادت است

فایل مجازی این کتاب ها بصورت رایگان در اختیار اقشار مردم برای کمک به کودکان این مرز و بوم و کلیه کودکان فارسی زبان در سراسر این کره خاکی قرار گرفته.

که برای دانلود فقط خواهشمندیم در سایت ثبت نام نمایید.

باشد که قدمی در این راه برداشته باشیم.

فهرست مطالب

دوره آموزش ابتدایی

دوره آموزش ابتدایی

اول تا ششم
کتاب های پایه اول دبستان

پایه اول دبستان

فایل ها بصورت PDF و کاملا رایگان می باشند
0
جلد کتاب
کتاب آموزش قرآن 1
Size: 11.5 Mb
Version: 1399-1400
کتاب نگارش 1
Size: 5.52 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضی 1
Size: 38.9 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 1
Size: 17.9 Mb
Version: 1399-1400
دانلود کتاب ها

همه ی کتاب ها

دانلود یکجا
پست لوح فشرده

همه ی کتاب ها

برای ارسال لوح فشرده

در صورت تمایل می توانید ما را با حمایت خود یاری نمایید

کتاب های پایه اول دبستان

پایه دوم دبستان

فایل ها بصورت PDF و کاملا رایگان می باشند
0
جلد کتاب
کتاب آموزش قرآن 2
Size: 15.01 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی 2
Size: 9.07 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فارسی 2
Size: 11.45 Mb
Version: 1399-1400
کتاب نگارش فارسی 2
Size: 3.61 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضی 2
Size: 12.54 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 2
Size: 17.69 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی (اهل سنت) 2
Size: 3.9 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی (اقلیت های دینی) 2
Size: 2.81 Mb
Version: 1399-1400
دانلود کتاب ها

همه ی کتاب ها

دانلود یکجا
پست لوح فشرده

همه ی کتاب ها

برای ارسال لوح فشرده

در صورت تمایل می توانید ما را با حمایت خود یاری نمایید

کتاب های پایه اول دبستان

پایه سوم دبستان

فایل ها بصورت PDF و کاملا رایگان می باشند
0
جلد کتاب
کتاب آموزش قرآن 3
Size: 14.3 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی 3
Size: 18 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فارسی 3
Size: 14.3 Mb
Version: 1399-1400
کتاب نگارش 3
Size: 7.31 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضی 3
Size: 6.69 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 3
Size: 14.0 Mb
Version: 1399-1400
کتاب مطالعات اجتماعی 3
Size: 13.5 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی (اهل سنت) 3
Size: 3.52 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی (اقلیت های دینی) 3
Size: 6.0 Mb
Version: 1399-1400
دانلود کتاب ها

همه ی کتاب ها

دانلود یکجا
پست لوح فشرده

همه ی کتاب ها

برای ارسال لوح فشرده

در صورت تمایل می توانید ما را با حمایت خود یاری نمایید

کتاب های پایه اول دبستان

پایه چهارم دبستان

فایل ها بصورت PDF و کاملا رایگان می باشند
0
جلد کتاب
کتاب آموزش قرآن 4
Size: 24.3 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی 4
Size: 27.6 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فارسی 4
Size: 17.3 Mb
Version: 1399-1400
کتاب نگارش 4
Size: 11.3 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضی 4
Size: 7.73 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 4
Size: 13.8 Mb
Version: 1399-1400
کتاب مطالعات اجتماعی 4
Size: 23.3 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی (اهل سنت) 4
Size: 2.93 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی (اقلیت های دینی) 4
Size: 7.0 Mb
Version: 1399-1400
دانلود کتاب ها

همه ی کتاب ها

دانلود یکجا
پست لوح فشرده

همه ی کتاب ها

برای ارسال لوح فشرده

در صورت تمایل می توانید ما را با حمایت خود یاری نمایید

کتاب های پایه اول دبستان

پایه پنجم دبستان

فایل ها بصورت PDF و کاملا رایگان می باشند
0
جلد کتاب
کتاب آموزش قرآن 5
Size: 25.2 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی 5
Size: 15.4 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فارسی 5
Size: 16.2 Mb
Version: 1399-1400
کتاب نگارش 5
Size: 8.53 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضی 5
Size: 22.9 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 5
Size: 9.11 Mb
Version: 1399-1400
کتاب مطالعات اجتماعی 5
Size: 22.2 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی (اهل سنت) 5
Size: 6.80 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی (اقلیت های دینی) 5
Size: 4.41 Mb
Version: 1399-1400
دانلود کتاب ها

همه ی کتاب ها

دانلود یکجا
پست لوح فشرده

همه ی کتاب ها

برای ارسال لوح فشرده

در صورت تمایل می توانید ما را با حمایت خود یاری نمایید

کتاب های پایه اول دبستان

پایه ششم دبستان

فایل ها بصورت PDF و کاملا رایگان می باشند
0
جلد کتاب
کتاب آموزش قرآن 6
Size: 16.7 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی 6
Size: 16.7 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فارسی 6
Size: 12.1 Mb
Version: 1399-1400
کتاب نگارش 6
Size: 10.2 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضی 6
Size: 24.9 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 6
Size: 8.73 Mb
Version: 1399-1400
کتاب مطالعات اجتماعی 6
Size: 13.4 Mb
Version: 1399-1400
کتاب تفکر و پژوهش 6
Size: 5.92 Mb
Version: 1399-1400
کتاب کار و فن آوری 6
Size: 6.12 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی (اهل سنت) 6
Size: 5.79 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی (اقلیت های دینی) 6
Size: 5.79 Mb
Version: 1399-1400
دانلود کتاب ها

همه ی کتاب ها

دانلود یکجا
پست لوح فشرده

همه ی کتاب ها

برای ارسال لوح فشرده

در صورت تمایل می توانید ما را با حمایت خود یاری نمایید

دیدگاهتان را بنویسید