پایگاه کتاب های درسی پایه اول تا دوازدهم

سال تحصیلی 1399 - 1400 ویرایش جدید

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
0 جلد
کتاب (فایل PDF) در دوره اول متوسطه

تعلیم و تعلم عبادت است

فایل مجازی این کتاب ها بصورت رایگان در اختیار اقشار مردم برای کمک به کودکان این مرز و بوم و کلیه کودکان فارسی زبان در سراسر این کره خاکی قرار گرفته.

که برای دانلود فقط خواهشمندیم در سایت ثبت نام نمایید.

باشد که قدمی در این راه برداشته باشیم.

فهرست مطالب

دوره اول آموزش متوسطه

دوره اول آموزش متوسطه

هفتم تا نهم
کتاب های دوره اول آموزش متوسطه

پایه هفتم متوسطه

فایل ها بصورت PDF و کاملا رایگان می باشند
0
جلد کتاب
کتاب آموزش قرآن 7
Size: 24.9 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی 7
Size: 9.14 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فارسی 7
Size: 8.81 Mb
Version: 1399-1400
کتاب نگارش 7
Size: 22.6 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضی 7
Size: 35.5 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 7
Size: 12.3 Mb
Version: 1399-1400
کتاب مطالعات اجتماعی 7
Size: 14.6 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فرهنگ و هنر 7
Size: 8.82 Mb
Version: 1399-1400
کتاب عربی 7
Size: 8.96 Mb
Version: 1399-1400
کتاب انگلیسی 7
Size: 13.5 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 7
Size: 12.3 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 7
Size: 13.2 Mb
Version: 1399-1400
کتاب تفکر و سبک زندگی 7
Size: 6.99 Mb
Version: 1399-1400
کتاب تفکر و سبک زندگی 7
Size: 2.40 Mb
Version: 1399-1400
کتاب کار و فن آوری 7
Size: 11.8 Mb
Version: 1399-1400
ضمیمه پیام های آسمان 7
Size: 1.45 Mb
Version: 1399-1400
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 7
Size: 1.03 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فارسی و نگارش 7
Size: 4.49 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضیات 7
Size: 5.92 Mb
Version: 1399-1400
دانلود کتاب ها

همه ی کتاب ها

دانلود یکجا
پست لوح فشرده

همه ی کتاب ها

برای ارسال لوح فشرده

در صورت تمایل می توانید ما را با حمایت خود یاری نمایید

کتاب های پایه اول دبستان

پایه هشتم متوسطه

فایل ها بصورت PDF و کاملا رایگان می باشند
0
جلد کتاب
کتاب آموزش قرآن 8
Size: 19.8 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی 8
Size: 8.89 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فارسی 8
Size: 13.8 Mb
Version: 1399-1400
کتاب نگارش 8
Size: 34.5 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضی 8
Size: 8.04 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 8
Size: 8.04 Mb
Version: 1399-1400
کتاب مطالعات اجتماعی 8
Size: 16.2 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 8
Size: 9.52 Mb
Version: 1399-1400
کتاب عربی 8
Size: 10.4 Mb
Version: 1399-1400
کتاب انگلیسی تمرین 8
Size: 2.67 Mb
Version: 1399-1400
کتاب انگلیسی 8
Size: 10.1 Mb
Version: 1399-1400
کتاب تفکر و سبک زندگی 8
Size: 8.16 Mb
Version: 1399-1400
کتاب تفکر و سبک زندگی 8
Size: 1.10 Mb
Version: 1399-1400
کتاب کار و فن آوری 8
Size: 18.7 Mb
Version: 1399-1400
ضمیمه پیام های آسمان 8
Size: 1.37 Mb
Version: 1399-1400
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 8
Size: 3.32 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فارسی و نگارش 8
Size: 12.0 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضیات 8
Size: 6.34 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 8
Size: 16.2 Mb
Version: 1399-1400
دانلود کتاب ها

همه ی کتاب ها

دانلود یکجا
پست لوح فشرده

همه ی کتاب ها

برای ارسال لوح فشرده

در صورت تمایل می توانید ما را با حمایت خود یاری نمایید

کتاب های پایه اول دبستان

پایه نهم متوسطه

فایل ها بصورت PDF و کاملا رایگان می باشند
0
جلد کتاب
کتاب آموزش قرآن 8
Size: 19.8 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هدیه های آسمانی 8
Size: 8.89 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فارسی 8
Size: 13.8 Mb
Version: 1399-1400
کتاب نگارش 8
Size: 34.5 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضی 8
Size: 8.04 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 8
Size: 8.04 Mb
Version: 1399-1400
کتاب مطالعات اجتماعی 8
Size: 16.2 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 8
Size: 9.52 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فرهنگ و هنر 8
Size: 11.7 Mb
Version: 1399-1400
کتاب عربی 8
Size: 10.4 Mb
Version: 1399-1400
کتاب انگلیسی 8
Size: 10.1 Mb
Version: 1399-1400
کتاب تفکر و سبک زندگی 8
Size: 8.16 Mb
Version: 1399-1400
کتاب تفکر و سبک زندگی 8
Size: 1.10 Mb
Version: 1399-1400
کتاب کار و فن آوری 8
Size: 18.7 Mb
Version: 1399-1400
ضمیمه پیام های آسمان 8
Size: 1.37 Mb
Version: 1399-1400
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق 8
Size: 3.32 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فارسی و نگارش 8
Size: 12.0 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضیات 8
Size: 6.34 Mb
Version: 1399-1400
کتاب علوم تجربی 8
Size: 16.2 Mb
Version: 1399-1400
دانلود کتاب ها

همه ی کتاب ها

دانلود یکجا
پست لوح فشرده

همه ی کتاب ها

برای ارسال لوح فشرده

در صورت تمایل می توانید ما را با حمایت خود یاری نمایید

دیدگاهتان را بنویسید