پایگاه کتاب های درسی پایه اول تا دوازدهم

سال تحصیلی 1399 - 1400 ویرایش جدید

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
0 جلد
کتاب (فایل PDF) متوسطه دوم نظری
ریاضی فیزیک

تعلیم و تعلم عبادت است

فایل مجازی این کتاب ها بصورت رایگان در اختیار اقشار مردم برای کمک به کودکان این مرز و بوم و کلیه کودکان فارسی زبان در سراسر این کره خاکی قرار گرفته.

که برای دانلود فقط خواهشمندیم در سایت ثبت نام نمایید.

باشد که قدمی در این راه برداشته باشیم.

فهرست مطالب

دوره دوم آموزش متوسطه

دوره دوم آموزش متوسطه

دهم تا دوازدهم

متوسطه دوم نظری
ریاضی فیزیک

متوسطه دوم - ریاضی فیزیک

پایه دهم ریاضی فیزیک

فایل ها بصورت PDF و کاملا رایگان می باشند
0
جلد کتاب
کتاب فارسی (1) 10 ریاضی فیزیک
Size: 4.79 Mb
Version: 1399-1400
کتاب نگارش (1) 10 ریاضی فیزیک
Size: 8.77 Mb
Version: 1399-1400
کتاب دین و زندگی (1) 10 ریاضی فیزیک
Size: 12.8 Mb
Version: 1399-1400
کتاب عربی، زبان قرآن (1) 10 ریاضی فیزیک
Size: 4.94 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فیزیک (1) 10 ریاضی فیزیک
Size: 13.6 Mb
Version: 1399-1400
کتاب شیمی (1) 10 ریاضی فیزیک
Size: 5.76 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضی (1) 10 ریاضی فیزیک
Size: 6.38 Mb
Version: 1399-1400
کتاب آمادگی دفاعی 10 ریاضی فیزیک
Size: 5.40 Mb
Version: 1399-1400
کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (1) 10 ریاضی فیزیک
Size: 7.81 Mb
Version: 1399-1400
کتاب جغرافیای ایران 10 ریاضی فیزیک
Size: 11.0 Mb
Version: 1399-1400
کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید 10 ریاضی فیزیک
Size: 5.73 Mb
Version: 1399-1400
کتاب تفکر و سواد رسانه ای 10 ریاضی فیزیک
Size: 6.42 Mb
Version: 1399-1400
کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (1) ریاضی فیزیک
Size: 1.52 Mb
Version: 1399-1400
کتاب Vision (1) 10 ریاضی فیزیک
Size: 9.02 Mb
Version: 1399-1400
کتاب VisionW (1) 10 ریاضی فیزیک
Size: 2.23 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هندسه (1) 10 ریاضی فیزیک
Size: 5.01 Mb
Version: 1399-1400
ضمیمه دین و زندگی (1) ریاضی فیزیک
Size: 797 Kb
Version: 1399-1400
دانلود کتاب ها

همه ی کتاب ها

دانلود یکجا
پست لوح فشرده

همه ی کتاب ها

برای ارسال لوح فشرده

در صورت تمایل می توانید ما را با حمایت خود یاری نمایید

متوسطه دوم - ریاضی فیزیک

پایه یازدهم ریاضی فیزیک

فایل ها بصورت PDF و کاملا رایگان می باشند
0
جلد کتاب
کتاب فارسی (2) 11 ریاضی فیزیک
Size: 5.56 Mb
Version: 1399-1400
کتاب نگارش (2) 11 ریاضی فیزیک
Size: 5.11 Mb
Version: 1399-1400
کتاب دین و زندگی (2) 11 ریاضی فیزیک
Size: 20.3 Mb
Version: 1399-1400
کتاب عربی، زبان قرآن (2) 11 ریاضی فیزیک
Size: 19.7 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فیزیک (2) 11 ریاضی فیزیک
Size: 18.7 Mb
Version: 1399-1400
کتاب شیمی (2) 11 ریاضی فیزیک
Size: 6.61 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هندسه (2) 11 ریاضی فیزیک
Size: 4.92 Mb
Version: 1399-1400
کتاب حسابان (1) 11 ریاضی فیزیک
Size: 13.8 Mb
Version: 1399-1400
کتاب آمار و احتمالات 11 ریاضی فیزیک
Size: 4.30 Mb
Version: 1399-1400
کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (2) 11 ریاضی فیزیک
Size: 7.30 Mb
Version: 1399-1400
کتاب تاریخ معاصر ایران 11 ریاضی فیزیک
Size: 4.06 Mb
Version: 1399-1400
کتاب Vision (2) 11 ریاضی فیزیک
Size: 8.88 Mb
Version: 1399-1400
کتاب VisionW (2) 11 ریاضی فیزیک
Size: 2.65 Mb
Version: 1399-1400
کتاب زمین شناسی 11 ریاضی فیزیک
Size: 9.65 Mb
Version: 1399-1400
ضمیمه دین و زندگی (2) ریاضی فیزیک
Size: 3.19 Mb
Version: 1399-1400
کتاب انسان و محیط زیست 11 ریاضی فیزیک
Size: 8.90 Mb
Version: 1399-1400
کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (2) ریاضی فیزیک
Size: 1.37 Mb
Version: 1399-1400
دانلود کتاب ها

همه ی کتاب ها

دانلود یکجا
پست لوح فشرده

همه ی کتاب ها

برای ارسال لوح فشرده

در صورت تمایل می توانید ما را با حمایت خود یاری نمایید

متوسطه دوم - ریاضی فیزیک

پایه دوازدهم ریاضی فیزیک

فایل ها بصورت PDF و کاملا رایگان می باشند
0
جلد کتاب
کتاب فارسی (3) 12 ریاضی فیزیک
Size: 34.8 Mb
Version: 1399-1400
کتاب نگارش (3) 12 ریاضی فیزیک
Size: 6.96 Mb
Version: 1399-1400
کتاب دین و زندگی (3) 12 ریاضی فیزیک
Size: 11.8 Mb
Version: 1399-1400
کتاب عربی، زبان قرآن (3) 12 ریاضی فیزیک
Size: 6.43 Mb
Version: 1399-1400
کتاب شیمی (3) 12 ریاضی فیزیک
Size: 5.61 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هندسه (3) 12 ریاضی فیزیک
Size: 3.33 Mb
Version: 1399-1400
کتاب حسابان (2) 12 ریاضی فیزیک
Size: 6.25 Mb
Version: 1399-1400
کتاب ریاضیات گسسته 12 ریاضی فیزیک
Size: 12.7 Mb
Version: 1399-1400
کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (3) 12 ریاضی فیزیک
Size: 1.59 Mb
Version: 1399-1400
کتاب Vision (3) 12 ریاضی فیزیک
Size: 10.0 Mb
Version: 1399-1400
کتاب VisionW (3) 12 ریاضی فیزیک
Size: 2.27 Mb
Version: 1399-1400
کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) 12 ریاضی فیزیک
Size: 6.53 Mb
Version: 1399-1400
کتاب فیزیک (3) 12 ریاضی فیزیک
Size: 12.6 Mb
Version: 1399-1400
کتاب سلامت و بهداشت 12 ریاضی فیزیک
Size: 9.30 Mb
Version: 1399-1400
کتاب هویت اجتماعی 12 ریاضی فیزیک
Size: 5.65 Mb
Version: 1399-1400
کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) 12 ریاضی فیزیک
Size: 6.97 Mb
Version: 1399-1400
دانلود کتاب ها

همه ی کتاب ها

دانلود یکجا
پست لوح فشرده

همه ی کتاب ها

برای ارسال لوح فشرده

در صورت تمایل می توانید ما را با حمایت خود یاری نمایید

دیدگاهتان را بنویسید